Användarvillkor för Kiwi Subscription

Tillhandahållet av Aisen & Adison AB
Senast uppdaterad: 2024-01-31

1. Introduktion

Välkommen till Kiwikiwi och Kiwi Subscription, en tjänst som tillhandahålls av Aisen & Adison AB ("vi", "oss", "vårt"). Genom att använda våra design- och frontend-utvecklingstjänster ("tjänsterna"), godkänner du dessa Användarvillkor ("Villkor"). Läs Villkoren noggrant innan du fortsätter.

2. Prenumerationstjänster

Kiwikiwi erbjuder design- och frontend-utvecklingstjänster på prenumerationsbasis. Våra tjänster inkluderar olika erbjudanden som närmare beskrivs på vår webbplats.

3. Användarkonto

För att få tillgång till våra tjänster kan det krävas att du skapar ett användarkonto. Vid din första betalning kommer du att få inloggningsinformation och/eller inbjudningar till de tjänster vi använder för att hantera prenumerationen. Du ansvarar för att hålla din kontoinformation konfidentiell och för alla aktiviteter som sker under ditt konto.

4. Betalning, fakturering, uppsägning och återbetalning

4.1 Prenumerationsavgifter

Avgifter för våra prenumerationstjänster faktureras på återkommande basis. Vi fakturerar dig i förväg för användning av tjänsten.

4.2 Betalningsförmedlare

Vi accepterar betalningar genom Stripe, vår betalningsförmedlare. Du måste tillhandahålla en giltig betalningsmetod för att använda våra tjänster.

4.3 Uppsägning och återbetalning

Kunden har, under de första 30 dagarna av den initiala prenumerationsperioden, möjlighet att säga upp prenumerationen och erhålla en återbetalning för den återstående delen av denna 30-dagars period, beräknad på en pro rata-basis. Efter denna 30-dagarsperiod, och för alla efterföljande prenumerationsperioder, har kunden möjlighet att säga upp prenumerationen i vanlig ordning utan återbetalning. Återbetalningar behandlas av Stripe.

5. Uppgifter

5.1 Vad är en Uppgift?

En uppgift är en design- eller frontend-utvecklingsuppgift som kunden kan begära från oss genom att skicka in en uppdragsbeskrivning. Detta kan inkludera skapande av ny design, modifiering eller justering av befintlig design, frontend-programmeringsarbete, revidering av frontend-kod, eller andra uppgifter med likvärdig natur och komplexitet.

5.2 Uppgiftens omfattning

Omfattningen av en enskild uppgift är begränsad till det arbete som rimligen kan genomföras inom två arbetsdagar. En uppgift kan utgöra en delkomponent av ett större projekt eller en mer omfattande uppgift. Om vi bedömer att en uppgifts storlek och komplexitet överskrider vad som kan slutföras inom en 48-timmarsperiod, kommer vi att föreslå att kunden delar upp uppgiften i mindre, mer hanterbara delar.

5.3 Uppgiftsleverans

Vi åtar oss att leverera varje uppgift inom 48 timmar efter att ha mottagit en godkänd uppdragsbeskrivning från kunden. Denna 48-timmarsperiod gäller endast vardagar och exkluderar helger och svenska helgdagar. Det är kundens ansvar att tillhandahålla tydliga instruktioner, önskemål och nödvändiga specifikationer för uppgiften. Om uppgiften inte är adekvat beskriven förbehåller vi oss rätten att göra en egen kreativ tolkning eller att begära ytterligare information och klargöranden från kunden.

5.4 Uppdragsbeskrivningen

Det är kundens ansvar att tillhandahålla en detaljerad och tydlig uppdragsbeskrivning för varje enskild uppgift. Uppdragsbeskrivningen måste innehålla tillräcklig information för att vi ska kunna utföra uppgiften framgångsrikt. Uppdragsbeskrivningen kan vara i form av text, bilder, länkar, skärmdumpar, skisser, mockups, wireframes, videor eller andra typer av material som kan hjälpa oss att förstå uppgiften. Uppdragsbeskrivningen kan innehålla instruktioner, önskemål, krav och specifikationer för uppgiften.

5.5 Revisioner

Kunden har rätt till obegränsat antal revisioner för varje uppgift som en del av den löpande prenumerationen. En revision är en begäran om ändring av en uppgift som redan har levererats. En revision har samma begränsningar som en uppgift enligt 5.1, 5.2, 5.3 och 5.4. Varje ny begärd revision innebär en ny leveransperiod på 48 timmar.

5.6 Kundens ansvar

Kunden har det fulla ansvaret för att effektivt hantera sin uppgiftsbacklog och de uppgifter som för närvarande är under bearbetning. Detta innebär att kunden aktivt ska godkänna färdigställda uppgifter, vid behov begära revisioner, samt initiera nya uppgifter. Effektiv hantering och kommunikation från kundens sida är avgörande för en smidig och framgångsrik arbetsprocess.

5.7 Start av leveransperiod

Leveransperioden på 48 timmar börjar omedelbart när vi mottar en uppgift med uppdragsbeskrivning från kunden och uppgiften har, av kunden, aktiverats som en pågående uppgift. Om vi finner att uppdragsbeskrivningen inte uppfyller kraven specificerade i punkterna 5.2 och 5.4, förbehåller vi oss rätten att be om ytterligare information eller klarlägganden. I dessa fall startar leveransperioden när en godkänd uppdragsbeskrivning har mottagits från kunden.

5.8 Avbrott, flytt och omprioritering av uppgift

Kunden kan när som helst avbryta en pågående uppgift. Kunden kan också när som helst flytta en pågående uppgift tillbaka till backlogen och därmed pausa uppgiften. Vid varje förändring av en pågående uppgifts status förbehåller vi oss rätten att börja om leveransperioden på 48 timmar.

6. Pausfunktion för prenumeration

Kunden har möjlighet att när som helst pausa sin prenumeration genom att kontakta oss eller använda pausfunktionen i vår betalningsförmedlare Stripe. När prenumerationen är pausad, kommer återstående dagar av den aktuella prenumerationsperioden att bevaras och kan användas vid ett senare tillfälle. En pausad prenumeration kan förbli i detta tillstånd i högst ett (1) år. Efter detta tidsintervall, om prenumerationen inte har återupptagits, anses de sparade prenumerationsdagarna som förverkade. Det finns endast möjlighet till en (1) paus och en (1) återupptagning av prenumerationen per 30-dagarsperiod.

7. Överföring av Äganderätt och Upphovsrätt

Vid framgångsrik slutföring och leverans av design- eller utvecklingsarbete under denna prenumerationstjänst överförs alla äganderätter och upphovsrätter för de levererade materialen till kunden. Denna överföring innebär att kunden erhåller exklusiva rättigheter att använda, modifiera, distribuera, sälja och visa materialet för alla ändamål, utan begränsningar. Kunden erkänner att vid överföringen avsäger sig Aisen & Adison AB alla rättsliga anspråk på originalitet, användning och distribution av dessa material, vilket effektivt ger kunden fullt ägande och kreativ kontroll. Det bör noteras att denna överföring inte inkluderar någon befintlig immateriell egendom som tillhör Aisen & Adison AB eller tredje part, som kan ha använts eller införlivats i de slutgiltigt levererade materialen.

8. Vår rätt till ändringar av tjänst och villkor

Vi förbehåller oss rätten att, vid behov, göra ändringar i våra prenumerationstjänster och dessa villkor. Alla sådana ändringar kommer att föregås av ett adekvat förhandsmeddelande till våra kunder för att säkerställa transparens och ge kunderna möjlighet att anpassa sig till de ändrade villkoren. Kunderna kommer att ges rimlig tid att göra nödvändiga justeringar eller beslut om fortsatt användning av tjänsten. Vid betydande ändringar som kan påverka kundens användning eller värde av tjänsten, kommer kunderna att ha möjlighet att antingen godkänna de nya villkoren eller avsluta sin prenumeration med rätt till pro rata återbetalning för den återstående delen av prenumerationsperioden.

9. Vår rätt till uppsägning och återbetalning

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, vid behov avbryta eller pausa kundens prenumeration. I händelse av avbrott kommer Aisen & Adison AB att återbetala kunden för den återstående delen av betald prenumerationsperiod. I händelse av paus har kunden möjlighet att istället avsluta prenumerationen med pro rata återbetalning för den återstående delen av prenumerationsperioden. Kunden kommer att underrättas om sådana ändringar genom skriftligt meddelande i god tid före avbrottet eller pausen. Ingen detaljerad förklaring krävs för sådan åtgärd, men vi strävar efter att agera i god tro och med hänsyn till våra kunders intressen.

10. Konkurrensklausul

Aisen & Adison AB förbinder sig att inte direkt eller indirekt engagera sig i någon affärsverksamhet med kunder som tillhör våra kunder och som blivit kända för oss uteslutande genom de uppdrag, uppgifter och förfrågningar vi mottagit, under förutsättning att dessa kunder har haft en aktiv affärsrelation med våra kunder inom de senaste två (2) åren. Vi kommer inte aktivt att söka, erbjuda tjänster till, eller på annat sätt etablera affärsrelationer med sådana kunder, där kännedomen om deras relation till våra egna kunder enbart baseras på information som framkommit genom vår affärsrelation med våra kunder. Denna tidsbegränsning syftar till att balansera skyddet av våra kunders intressen med rimlig och rättvis affärspraxis. Denna förpliktelse gäller under tiden för prenumerationen och fortsätter att gälla i ett (1) år efter att prenumerationen har avslutats.

11. Rättighet att visa designarbete

Aisen & Adison AB åtar sig att respektera och skydda våra kunders konfidentialitet och affärshemligheter. Vi förbehåller oss rätten att dela och visa designarbete på digitala plattformar, inklusive sociala medier, vår webbplats, och andra liknande kanaler, under följande villkor:

11.1 Med kundens samtycke

Vi kommer endast att dela och diskutera designarbete som inkluderar kunden eller kundens kunder om vi har erhållit specifikt skriftligt samtycke från kunden. Detta samtycke bör inkludera tydliga detaljer om vilket designarbete som ska delas och på vilka plattformar det ska visas.

11.2 Anonymt designarbete

För designarbete som inte innehåller specifika detaljer som kan användas för att identifiera kunden eller kundens kund, förbehåller vi oss rätten att dela detta arbete utan krav på förhandsmedgivande.

11.3 Konfidentialitet och Sekretessavtal (NDA)

Kunden har rätt att utfärda ett sekretessavtal (NDA) mellan sig och Aisen & Adison AB för att skydda särskilt känsligt designarbete. Ett sådant avtal kommer att reglera användningen och delningen av designarbete och kan upphäva vår rätt att offentligt dela eller diskutera klientens arbete enligt NDA:ns villkor.

12. Dataskydd och integritet

Kunddata hanteras med strikt konfidentialitet och i enlighet med dataskyddsförordningar.

13. Tvistlösning

Vid eventuella tvister strävar vi först efter att lösa dessa genom direkt förhandling. Om en tvist inte kan lösas kommer den att avgöras genom skiljedom i den jurisdiktion där Aisen & Adison AB är beläget.

14. Uppsägning

Båda parter har rätt att säga upp prenumerationen när som helst. Detta kan göras av enskild part utan att någon särskild anledning behöver anges och träder i kraft omedelbart efter meddelande till den andra parten.

15. Användningsbegränsningar

Kunden förväntas använda våra tjänster i enlighet med alla tillämpliga lagar och etiska normer. Detta innebär att kunderna ska undvika all användning som kan innebära överträdelse av tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till upphovsrättsliga och varumärkesrättsliga kränkningar, eller andra handlingar som strider mot lagstiftningen.

16. Skadestånd

Kunden går med på att hålla Aisen & Adison AB skadeslöst från eventuella krav eller skador som uppstår på grund av deras felaktiga användning av våra tjänster.

17. Tredjeparts immateriella rättigheter

Kunden ansvarar för att säkerställa att alla tillhandahållna tillgångar för användning i våra tjänster inte inkräktar på tredje parts immateriella rättigheter.

18. Force Majeure

Aisen & Adison AB ansvarar inte för något misslyckande eller dröjsmål i utförandet på grund av omständigheter utanför vår rimliga kontroll.

19. Feedback och recensioner

Kundfeedback och recensioner kan användas för förbättring av tjänsten och, med tillstånd, för marknadsföringsändamål.

20. Tillämplig lag

Dessa Villkor ska regleras av lagstiftningen i den jurisdiktion där Aisen & Adison AB är beläget.